Vedlejší specializace


Katedra logistiky (KLOG) Fakulty podnikohospodářské VŠE  je oprávněna absolventům magisterského studia na své vedlejší specializaci 3LT Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství udělovat certifikáty Evropské logistické asociace.

Certifikát ECBL osvědčuje odpovídající odborné znalosti, které jsou v souladu s uznávanými evropskými standardy.

Součástí  vedlejší specializace 3LT jsou i pravidelné exkurze do provozu s odbornými přednáškami firemních partnerů – více o exkurzích zde.

Absolventi vedlejší specializace 3LT Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství mohou díky plné kompatibilitě tohoto studijního programu získat mezinárodní certifikát bez dalšího vzdělávání či dodatečných zkoušek. O vystavení certifikátu (který má platnost pět let a lze jej prodloužit) mohou absolventi požádat prostřednictvím KLOG Evropskou logistickou asociaci. S držením certifikátu je spojeno i možné používání příslušného titulu.

Záznam z prezentace vedlejší specializace 3LT na virtuálním veletrhu vedlejších specializací FPH 5. 5. 2021

 

Garant

doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc., katedra logistiky

Charakteristika

Vedlejší specializace je zaměřena na strategii logistických systémů, jejich tvorbu a reengineering, supply chain management, mezinárodní přepravu a zasílatelství, včetně přepravních podmínek, transevropských dopravních sítí, dopravní politiky EU, komplementárních služeb, celní problematiky, otázek smluv ad. Podložena programem zpracovaným ve spolupráci s americkými univerzitami a s logistickými manažery předních nadnárodních společností.

Absolventi se uplatňují v logistických útvarech průmyslových a obchodních podniků, u dopravců, operátorů, zasílatelů a poskytovatelů logistických služeb, ad. Kvalita jejich připravenosti je ovlivněna spoluprací vyučujících se širokým okruhem podniků a profesních asociací. Studium je orientováno k získání certifikátu Evropské logistické asociace (ELA) a je obsahově kompatibilní s manažerským vzdělávacím programem Mezinárodní asociace zasílatelských svazů (FIATA) a vzdělávacím programem IRU Academy Mezinárodní silniční unie. Je podloženo kvalitními knižními publikacemi vyučujících, oceněnými v soutěžích a velmi kladně hodnocenými v zahraničí i v ČR.

Podmínky pro vstup do vedlejší specializace

Nejsou stanoveny.
Doporučuje se absolvování předmětu 3LG 211 Logistika, není však podmínkou.

Kapacita na semestr

60 studentů.

Požadavky na absolvování

Povinné předměty – 30 kreditů

Ident Název předmětu EC h Ukončení
3LG526*  Logistické systémy 6 4 zkouška
3LG522*  Supply Chain Management 6 4 zkouška
3LG527*  Mezinárodní přeprava a zasílatelství 12 8 zkouška
3LG528**  Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství – aplikace 6 4 zkouška

* z předmětů označených hvězdičkou se skládá státní zkouška

** předměty s možnou vazbou na diplomovou práci